De bedrijfsbegeleiding / bedrijfsadvisering op melkvee- , vleesvee-, en kleine herkauwer-bedrijven

De bedrijfsbegeleiding en bedrijfsadvisering van melkvee en vleesveebedrijven staat op een hoog niveau bij ons Dierenhospitaal. Elke twee, vier tot zes weken bezoeken we het melkveebedrijf met als doel de diergezondheid binnen het bedrijf op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

De vaste geborgde dierenarts streeft er naar om samen met de veehouder een hoogwaardig, gezond en veilig produkt te leveren van gezonde dieren. Hierbij richten wij ons op een lage dierziekte incidentie door preventieve diergeneeskunde te bedrijven. Een van onze doelen is om een zo laag mogelijk diergeneesmiddelen en antibiotica gebruik te hebben op de bedrijven. Dit kan mede door onze analyse van het bedrijfsmanagement.

Bij de bedrijfsbegeleiding wordt o.a. ingegaan op de vruchtbaarheid en ziektepreventie binnen het koppel dieren dat op het bedrijf aanwezig is. Tevens komen de jongveeopfok, uier- en klauwgezondheid, voeding, diergezondheidsprogramma’s, dierwelzijn, milieu en volksgezondheidsaspecten aan de orde. De bedrijfs- en produktiegegevens worden vervolgens geanalyseerd en besproken met de veehouder.

In het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) wordt zowel op melkvee en vleesveebedrijven als ook bij kleine herkauwersbedrijven ieder jaar geëvalueerd wat de goede punten en verbeterpunten op het bedrijf zijn voor onder meer insleep en versleep van dierziekten, als ook de voeding en de weerstand van de dieren.

Het bedrijfsbehandelplan (BBP), waarin voor bepaalde dierziekten de juiste medicatie en toediening per diersoort beschreven staat, wordt elk jaar bijgesteld.

Aan de hand van de dierdagdosering (DD/DJ) evalueren we het diergeneesmiddelen gebruik per kwartaal. Dit mede om te zorgen voor een verantwoord en een zo laag mogelijk antibioticagebruik in de hele veehouderijsector.

Om kennis en kunde uit te wisselen werken we steeds meer met studiegroepen, bestaande uit enkele veehouders, waarmee we op een melkveebedrijf dieper ingaan op bedrijfs- en niet bedrijfsgebonden factoren.

Tevens werken we samen met andere dienstverleners in de agrarische sector zoals de veevoedings-voorlichting, de Gezondheidsdienst voor Dieren, de agrarische bedrijfsverzorging, de zuivel, en de KI-organisaties, met als gezamenlijk doel om op een hoog niveau kwaliteit in zorg te leveren.